Mijn Op Stoom

Altijd in contact

Altijd in contact

Samen met jou

Het is belangrijk dat je je kind met een gerust hart bij ons brengt. Dat vertrouwen bieden we je door met je te praten en te vertellen wat we allemaal doen en hoe het met je kind gaat. Wij nemen zelf initiatief tot gesprekjes en we staan altijd klaar als jij een gesprek met ons wilt. We weten beiden wat er zich afspeelt in de belevingswereld van je kind en hoe hier het best op ingespeeld kan worden.

Overleg tijdens het brengen en halen van de kinderen

Wanneer je je kind brengt, horen we graag hoe het met je kind gaat en of er bijzonderheden zijn. Als je je kind aan het eind van de dag ophaalt, vertellen wij je over wat je kind heeft gedaan. Het gaat over de fijne kleine dingen die ons opvallen die dag. En natuurlijk ook over het spelen met andere kinderen en over eten en drinken en andere zorgaspecten.

Altijd in contact

We zijn de hele dag bereikbaar via telefoon en e-mail. Op het memobord in de gang laten we je dagelijks weten wat we gedaan hebben. Of we naar de bieb zijn geweest, bijvoorbeeld. En welke Reizigers zijn langs geweest.

Met de Op Stoom App kun je in de avonduren je vakantie doorgeven, vragen om een ruildag en heb je altijd je facturen en jaaropgaaf bij de hand. Ook zetten we er regelmatig foto’s van je kind in. Hoe leuk is dat?!

Download in de App Store

Download in de Google Play Store

De locatiecoördinator stuurt je geregeld een mail met informatie over de leuke dingen die we ondernemen, de medewerkers, belangrijke data en zaken die goed zijn om te weten.

 

Over de ontwikkeling van je kind

Om je kind goed te kunnen begeleiden in de individuele ontwikkeling, volgen we je kind dagelijks. We kijken goed naar je kind. Hoe voelt je kind zich in de groep? En wat heeft het nodig? Dit leggen we een keer per jaar vast in een observatieverslag, deze methode heet ‘Welbevinden’. Dit verslag krijg je mee naar huis en we bespreken het ook graag met je.

 

Als we ons zorgen maken om je kind

We hebben voldoende kennis van de verschillende ontwikkelingsstadia van een kind om ontwikkelingsproblemen te kunnen signaleren.

Soms maken we ons zorgen om een kind. Het gaat dan om duidelijke signalen als heel laat gaan lopen of een uitzonderlijk late spraakontwikkeling, maar het kan ook om andere, minder duidelijke, zorgen gaan. We trekken altijd aan de bel. Pedagogisch medewerkers bespreken hun zorgen om een kind altijd eerst met hun leidinggevende. Vervolgens nemen we contact op met de ouders om samen van gedachten te wisselen over wat wij signaleren. We willen immers het beste voor het kind.

We bespreken dan welke extra zorg wij kunnen bieden. Deze zorg moet aansluiten bij de behoefte van het kind en de mogelijkheden die wij kunnen bieden. De leidinggevende kan adviseren om deskundige hulp in te schakelen als dit volgens ons belangrijk en noodzakelijk is voor de ontwikkeling van het kind.

Wil je weten welke stappen worden ondernomen om de juiste zorg te kunnen bieden? Vraag dan bij de locatiecoördinator van jouw locatie naar onze werkwijze.

 

Interessant én heel gezellig, zo’n ouderavond

Alle kinderdagverblijven organiseren eens per jaar een informatieve bijeenkomst voor alle ouders. We laten dan filmpjes zien van alle leuke momenten en vertellen je over de pedagogisch inhoudelijke thema’s. En de avond eindigt vaak met een gezellige borrel. Ook fijn!

 

Oudercommissie

Elke locatie heeft een eigen oudercommissie. De oudercommissie is een klankbord en heeft op verschillende onderwerpen adviesrecht. Het huishoudelijk reglement en de namen en telefoonnummers van de oudercommissieleden zijn beschikbaar op de locatie. Als we nieuwe leden zoeken, lees je dat in de mail van de locatiecoördinator.

 

Ben je tevreden?

We vinden het belangrijk dat je tevreden bent over de opvang. Doet zich een situatie voor waarover je niet tevreden bent? Dan horen we dat graag van je. Opmerkingen over de dagelijkse gang van zaken kun je melden bij de pedagogisch medewerkers of bij de locatiecoördinator.

Heb je een klacht? Ons klachtenreglement is beschikbaar op de locatie en Op Stoom is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, een onafhankelijke klachtencommissie.