fbpx
Mijn Op Stoom

Altijd in contact

Altijd in contact

Samen met jou

Wij vinden het belangrijk dat je je kind met een gerust hart bij ons brengt. Dat vertrouwen geven we je graag. Door met je in gesprek te blijven, te vertellen wat we allemaal doen en hoe het met je kind gaat. Wij nemen zelf initiatief tot gesprekjes en staan altijd klaar als jij een gesprek met ons wilt. We weten beiden wat er speelt in de belevingswereld van je kind en hoe hier het best op ingespeeld kan worden.

In gesprek blijven...

Wanneer je je kind brengt, is er altijd gelegenheid om informatie uit te wisselen. Bij het ophalen vertellen we je wat je kind die dag heeft beleefd. Van de fijne kleine dingen die opvielen die dag, tot de ontwikkeling die je kind doormaakt. Maar ook over het samenspelen met andere kinderen, eten en drinken en zorgaspecten praten we je bij.

Altijd in contact

We zijn de hele dag bereikbaar via telefoon en e-mail. Op het memobord in de gang laten we je dagelijks weten wat we gedaan hebben. Een uitje naar de bieb of een bezoekje van een Reiziger? Je hoort het van ons! Ook stuurt de Clustermanager geregeld een mail met informatie over de leuke dingen die we ondernemen, de medewerkers, belangrijke data en zaken die goed zijn om te weten.

Met de Op Stoom App kun je je kind af- en aanmelden voor opvang, de status van je verzoek(en) en opvangpunten even snel checken en heb je facturen en de jaaropgaaf altijd bij de hand. En omdat je natúúrlijk geen moment wil missen, ontvang je regelmatig foto’s van je kind(eren). Die je eenvoudig kunt downloaden en delen. Hoe leuk is dat?!

Download in de App Store

Download in de Google Play Store

Over de ontwikkeling van je kind

Gaat je kind naar het kinderdagverblijf?
Je kunt altijd een gesprek aanvragen als je behoefte hebt aan meer informatie. Eens per jaar word je uitgenodigd om met de mentor in gesprek te gaan over je kind.
We bereiden dit voor door een observatielijst over je kind in te vullen. Deze methode heet ‘Welbevinden’ en hierbij kijken we hoe je kind zich voelt en zich op verschillende gebieden ontwikkelt. Je krijgt het Welbevindenverslag mee naar huis en deze kun je eventueel ook overdragen aan de basisschool en de BSO.

Gaat je kind naar de buitenschoolse opvang?
Om je kind goed te kunnen begeleiden in zijn/haar individuele ontwikkeling volgen we je kind dagelijks. Rond de 5e en 6e verjaardag van je kind vult de mentor samen met je kind een formulier ‘Welbevinden’ in. Afhankelijk van je wens vindt er een gesprek plaats en je ontvangt het Welbevindenverslag voor thuis.

Als we ons zorgen maken om je kind

We hebben voldoende kennis van de verschillende ontwikkelingsstadia van een kind om ontwikkelingsproblemen te kunnen signaleren.

Soms maken we ons zorgen om een kind. Het gaat dan om duidelijke signalen als heel laat gaan lopen of een uitzonderlijk late spraakontwikkeling. Maar het kan ook om andere, minder duidelijke, zorgen gaan. We trekken altijd aan de bel. Pedagogisch medewerkers bespreken hun zorgen om een kind altijd eerst met hun leidinggevende. Vervolgens nemen we contact op met de ouders om samen van gedachten te wisselen over wat wij signaleren. We willen immers het beste voor het kind.

We bespreken dan welke extra zorg wij kunnen bieden. Deze zorg moet aansluiten bij de behoefte van het kind en de mogelijkheden die wij kunnen bieden. De leidinggevende kan adviseren om deskundige hulp in te schakelen als dit volgens ons belangrijk en noodzakelijk is voor de ontwikkeling van het kind.

Wil je weten welke stappen worden ondernomen om de juiste zorg te kunnen bieden? Vraag dan bij de Clustermanager van jouw locatie naar onze werkwijze.

 

Interessant én heel gezellig, zo’n ouderavond

Alle kinderdagverblijven organiseren eens per jaar een informatieve bijeenkomst voor alle ouders. We laten dan filmpjes zien van alle leuke momenten en vertellen je over de pedagogisch inhoudelijke thema’s. En de avond eindigt vaak met een gezellige borrel. Ook fijn!

 

Oudercommissie

Elke locatie heeft een eigen oudercommissie. De oudercommissie is een klankbord en heeft op verschillende onderwerpen adviesrecht. Het huishoudelijk reglement en de namen en telefoonnummers van de oudercommissieleden zijn beschikbaar op de locatie. Als we nieuwe leden zoeken, lees je dat in de mail van de Clustermanager.

 

Ben je tevreden?

We vinden het belangrijk dat je tevreden bent over de opvang. Doet zich een situatie voor waarover je niet tevreden bent? Dan horen we dat graag van je. Opmerkingen over de dagelijkse gang van zaken kun je melden bij de pedagogisch medewerkers of bij de Clustermanager.

Heb je een klacht? Ons klachtenreglement is beschikbaar op de locatie en Op Stoom is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, een onafhankelijke klachtencommissie.