fbpx
Mijn Op Stoom

Veelgestelde vragen prijswijziging

Veelgestelde vragen prijswijziging

Veelgestelde vragen over prijswijzigingen

Ja, het staat Op Stoom vrij om de prijzen van de opvang te wijzigen. Eventuele prijswijzigingen worden tenminste één maand voordat de nieuwe prijs wordt ingevoerd uitsluitend per e- mail of per andere vorm van elektronisch berichtenverkeer kenbaar gemaakt aan ouders.

Net als iedere onderneming houden wij continu de kostenstructuur en bedrijfsvoering nauwlettend in de gaten. Ieder jaar berekenen we aan de hand van analyses en kostenprognoses welke prijs we in het volgende jaar moeten hanteren om de kwaliteit en service die wij bieden te waarborgen en daarbij een betaalbare opvang te blijven.
De prijs van Op Stoom is voor het grootste deel (70 à 80%) gebaseerd op het uitbetalen van loonkosten. Een wijziging van de loonkosten hangt samen met de cao-lonen, periodieken, werkgeverspremies, de opbouw van ons personeelsbestand en de situatie op de arbeidsmarkt.

Daarnaast speelt een wijziging van de algemene kosten een rol. Een groot deel van deze kosten bestaat uit huisvestingskosten. Je kunt hierbij denken aan onderhoud (reparaties, schoonmaak), gas/water/licht, huur, belastingen en verzekeringen.

Verder vallen onder deze kosten maatregelen die wij nemen om de kwaliteit van onze opvang te behouden en waar mogelijk te verhogen, ons gevarieerde productaanbod te behouden en maatregelen die wij treffen, om aan de regels van de overheid te voldoen.

Nee. Net als andere commerciële ondernemingen zijn wij, in tegenstelling tot stichtingen, niet verplicht om inzage te geven in financiële gegevens. De directie van Op Stoom is risicodrager en eindverantwoordelijk voor een gezonde organisatie en kiest ervoor om vertrouwelijke bedrijfsgegevens niet te delen.
Volgens de Wet Kinderopvang heeft de oudercommissie op een aantal onderwerpen een niet-bindend adviesrecht, waaronder prijswijzigingen.
Op Stoom behandelt de reacties van oudercommissies serieus. Wij realiseren ons dat ouders liever geen prijsverhoging willen. Als Op Stoom de prijs verhoogt is dit een noodzakelijk en weloverwogen besluit.
In de voorlopige vaststelling van de kinderopvangtoeslag in 2018 stijgt het maximaal te declareren uurtarief met 2,74%. Daarnaast stijgt het maximaal te declareren uurtarief voor kinderdagverblijf en peuteropvang met € 0,07 en voor de BSO met € 0,08. Dit is ter compensatie van de maatregelen die voortvloeien uit de Wet IKK.